İşveren Danışmanlığı

Ali TEZEL İşveren Danışmanlığı Çalışma Hayatına Yönelik Aşağıdaki Hizmetleri Sunmaktadır.

• Çalışma Hayatında İş ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Danışmanlığı,
• SGK ve İŞKUR Teşvikleri Eğitim ve Uygulama Danışmanlığı
• SGK ve İŞKUR Denetimlerinde Yönetim ve Strateji Danışmanlığı,
• SGK ve İŞKUR İdari Para Cezalarında Risk Önleme Hizmeti,
• Asıl işveren- Alt işveren Uygulama ve Süreç Yönetimi Danışmanlığı,
• Basın İş Hayatı ve Deniz İş Hayatında Danışmanlık Hizmetleri,
• Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmelerinde Yönetim Danışmanlığı,
• Asgari İşçilik ve Asgari İşçilik Uyuşmazlıklarında Yönetim Danışmanlığı,
• İnsan Kaynakları ve Yönetim Strateji Danışmanlığı,
• İnsan Kaynakları ve Bordrolama Departmanlarına Mevzuat ve Uygulama Eğitim Hizmetleri,
• Çalışma Barışında Aktif Rol Almak- İşçi ve İşveren Uyuşmazlıklarının Çözümü
• Çalışma İzni ve İkamet İzni Alımlarında Stratejik Danışmanlık ve İzinlerin Alınması,
• İkili Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri ve Uluslararası İş Gücü Dolaşımında Yönetim ve Strateji Danışmanlığı, Yabancı Personel Çalıştırma Uygulama ve Mevzuat Bütünlüğü,
• İş Sağlığı ve Güvenliğinde OSGB Hizmetleri,
• Sirküler ve Bilgilendirme Bülten Hizmetleri,

 

Çalışma Hayatında İş ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Danışmanlığı

Ali TEZEL işveren danışmanlığı, çalışma hayatında en sık rastlanan uygulama ve mevzuat uyuşmazlıklarının konusu olan İş ve Sosyal Güvenlik alanlarında işveren/işveren vekillerinin yazılı/sözlü olarak taleplerin soru ve sorunların değerlendirilmesi, mevzuata uygun iş ve işlemler yönünden müşterilerin bilgilendirilmesi yapılmaktadır.
Müşterilerin çalışma hayatında karşılaştıkları İş ve Sosyal Güvenlik uygulama ve mevzuat uyuşmazlıklarında aktif rol alarak işverenlerin aleyhine doğabilecek idari yaptırımların minimum seviyeye indirilmesi sağlanmaktadır.

 

SGK ve İŞKUR Teşvikleri Eğitim ve Uygulama Danışmanlığı

Ali Tezel Danışmanlık olarak Teşvik Yönetim Sistemi vasıtası ile müşterilerimizin personel maliyetlerinin azaltılması sağlanmaktadır. İşverenler üzerinde istihdam yönünden oluşan işveren maliyetlerini azaltmaya yönelik Devlet tarafından sağlanan teşvikler mevcuttur. İşveren maliyetlerini azaltan Sosyal Güvenlik Teşvik ve Destekleri ile İŞKUR Teşvikleri hakkında müşterilerin bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi sağlanmaktadır.
İşverenlerimizin talep etmeleri halinde mevzuatta bulunan teşvik ve indirimlerden yararlanıp yararlanmayacakları kontrolü sağlanarak aşağıdaki teşvik ve destekler doğrultusunda hizmet verilmektedir.
• 5510 Sayılı Kanun – %5 Hazine Teşviki
• 6486 Sayılı Kanun – Yurtdışına Gönderilen Personeller
• 4857 Sayılı Kanun – Engelli Personeller
• 6486 Sayılı Kanun – Bölgesel Teşvik
• 6111 Sayılı Kanun – İlave İstihdam Teşviki
• 4447 Sayılı Kanun – İşsizlik Ödeneği Alanlara Teşvik
• 5746 Sayılı Kanun – Ar-Ge Faaliyetleri Teşviki
• 5225 Sayılı Kanun – Kültür Yatırımları Teşviki
• 3305 Sayılı BKK – Yatırımlarda Devlet Yardımları Teşviki
• 6111 Sayılı Kanun – Aynı anda birden fazla teşvikten yararlanma
• İşbaşı Eğitim Programları Kapsamında İşverenlere Sunulan Teşvikler
• Asgari Ücret Desteği
• 7103 sayılı Kanun Teşvikleri,
• İş Kazalarının Önlenmesine Yönelik Teşvik
• Bağımsız Çalışan Sigortalılara Yönelik Teşvik

 

SGK ve İŞKUR Denetimlerinde Yönetim ve Strateji Danışmanlığı

Çalışma hayatında işveren ve işveren vekillerinin riskli pozisyon aldıkları durumlardan biri de Sosyal Güvenlik Kurumu ve İŞKUR denetimlerinde kayıt ve belge incelemesi, geriye dönük bilgi ve belge incelemelerinde işyeri kayıtları oldukça önemlidir. İşyeri kayıtlarının iç denetim vasıtasıyla mevzuat uzmanlarımız tarafından incelenerek denetime/teftişe hazır hale getirilmektedir.
Aynı zamanda işverenlerimizin istemi halinde işyeri kayıt ve belgelerin mevzuata uygun bir şekilde kaydedilip ilgili kurumlara bildirimlerinin kontrolü mevzuat departmanımızca incelenerek işyeri kayıtlarında düzeltme yapılmakta ve olası idari para cezalarının önlemi alınmaktadır.

 

SGK ve İŞKUR İdari Para Cezalarında Risk Önleme Hizmeti

Sosyal Güvenlik Kurumu ve İŞKUR başta olmak üzere işverenlerimizin idari para cezaları ile karşılaştığı durumlarda, idari para cezalarını önleme, ödenecek olan idari para cezalarını minimize etmek temel hedeflerimizdendir. İdari para cezalarının yanısıra işverenlerimize sağlayacağımız teşvik ve indirimlerin de kaybedilme riski bulunmaktadır.
Hem SGK ve İŞKUR idari para cezaları hem de bu idari para cezalarından kaynaklı teşvik desteklerin kaybedilmemesi için, uygulanacak olan idari para cezalarının mevzuata uygunluğu denetimi, idari para cezalarına itiraz ve yargı yoluna başvurma reaksiyonları mevzuat uzmanlarımız tarafından müşterilerimize sunulmaktadır.

 

Asıl işveren- Alt işveren Uygulama ve Süreç Yönetimi Danışmanlığı

Çalışma hayatının temel sorunlarından birisi olan asıl işveren-alt işveren ilişkisinde mevzuata uygunluk ve asıl işveren-alt işveren ilişkisinde muvazaayı önlemek ve oluşabilecek riskleri bertaraf etmek işverenlerimize sunduğumuz ayrıcalıklı hizmetlerimizdendir.
Kurulacak olan asıl işveren-alt işveren ilişkisinde ön hazırlıklarının kontrolü, mevzuat ve uygulama süreç yönetimi danışmanlığı, asıl işveren-alt işveren ilişkisinde muvazaaya neden olacak sorunların giderilmesi konularında danışmanlık hizmetlerimiz mevcuttur.
Bütün bu süreçlerin dışında, müşterilerimizin istemesi halinde, mevcut alt işverenlerinin asıl işveren ile yaptıkları sözleşme doğrultusunda mevzuata uygun protokollerin ve kayıtların kontrolü aşamalarında danışmanlık verilmektedir.

 

Basın İş Hayatı ve Deniz İş Hayatında Danışmanlık Hizmetleri

Basın ve gazetecilik mensubu personelleri istihdam eden müşterilerimiz ile Deniz İş Hayatı gereği personel çalıştıran müşterilerimize mevzuatta yer alan hükümler doğrultusunda danışmanlık hizmeti ve süreç kontrolü hizmetleri verilmektedir.
Basın İş Hayatı ve Deniz İş Hayatında işçi ve işveren arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların önlenmesi, işçi ve işveren arasındaki iş sözleşmelerinin düzenlenmesi, personel çalıştırma koşullarının ve personel özlük dosyalarının incelenmesi ve benzeri danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

 

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmelerinde Yönetim Danışmanlığı

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmelerin hazırlanması, mevzuata uygunluk denetiminin yapılması, işçi ve işveren arasındaki iş ve işlemlerin mevzuata uygun yürütülmesi aşamalarında yönetim danışmanlığı verilmektedir.
İşçi ve işveren arasında imzalanan sözleşmeler gereği karşılıklı hak ve yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğinin incelenmesi, talep edilmesi halinde işverenlere görüş ve öneri sunulması Ali Tezel İşveren Danışmanlığı Departmanımızın hizmetleri arasında yer almaktadır.

 

Asgari İşçilik ve Asgari İşçilik Uyuşmazlıklarında Yönetim Danışmanlığı

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun kayıtdışı istihdam ile mücadele konularından birisi olan asgari işçilik hesaplamalarında işveren ve Kurum arasında yaşanan uyuşmazlıkların anlaşmazlıkların giderilmesi amacı ile müşterilerimizin süreç yönetiminde destek ve danışmanlık hizmetlerimiz bulunmaktadır.
Sosyal Güvenlik Kurumu asgari işçilik tespit komisyonu kararlarının değerlendirilmesi, asgari işçilikten kaynaklanan prim borçları ve idari para cezalarının mevzuata uygunluğunun kontrolü ve işverenlerimizin talepleri doğrultusunda asgari işçilik hesaplamaları tarafımızca gerçekleştirilmektedir.

 

İnsan Kaynakları ve Yönetim Strateji Danışmanlığı

Çalışma hayatında yer alan şirketlerin önemli departmanlarından birisi olan ve şirketin gelişip büyümesinde etkin ve verimli politikalar üreten insan kaynakları departmanları ile işe alım, sözleşme fesihlerde süreç yönetiminin sürdürülmesi ve işe alınan personellerin şirket maliyetlerinin azaltılması konusunda danışmanlık ve desteği verilmektedir.
İnsan kaynakları yönetiminin ve personel özlük işleri departmanlarının çalışma hayatında karşılaştıkları mevzuat ve uygulama problemlerine ilişkin görüş öneri ve destler mevzuat departmanımızca verilmektedir.
Aynı zamanda müşterilerimizin talepleri doğrultusunda ilgili departman personellerimize eğitim ve sunular yapılmaktadır.

 

İnsan Kaynakları ve Bordrolama Departmanlarına Mevzuat ve Uygulama Eğitim Hizmetleri

İnsan kaynakları süreç yönetiminin dışında, insan kaynakları, bordro ve özlük işleri departmanlarına ayrıcalıklı eğitim hizmetimiz mevzuat departmanımızca gerçekleştirilmektedir.
Müşterilerimizin personellerinin istemleri doğrultusunda şirket içi özel eğitim ve rehberlik hizmetlerimiz müşterilerimize sunulmaktadır. Ayrıca, Ali Tezel AŞ İşveren Danışmanlığı seminer ve konferanslarına ilgili departman personellerine ek kontenjan ve limit ayrıcalığı verilmektedir.

 

Çalışma Barışında Aktif Rol Almak- İşçi ve İşveren Uyuşmazlıklarının Çözümü

Çalışma hayatını olumsuz etkileyen durumlardan birisi de çalışma barışını zedeleyen işçi ve işveren arasındaki uyumsuzluklardır. Çalışma barışında etkin rol alan Devletin yanı sıra işçi ve işverene önemli sorumluluklar yüklenmiş ve pastadan büyük pay işverenlerin omzuna bırakılmıştır. Gerek İş Kanunu gerekse Borçlar Kanunu sorumluluğun büyük kısmını işverenlere yüklemiştir.
İşverenlerin sorumluluklarının başında ise emeğin karşılığı olan ücretin tam ve zamanında ödenmesi, fesihlerde tazminat ve diğer yükümlülüklerin ödenmesi, yıllık izin ve diğer ücretli/ücretsiz izinlerin kullandırılması ve benzeri konular gelmektedir. İşveren yükümlülüğünde olan bu hususların mevzuatta yer alan hükümler ve Yargıtay kararları doğrultusunda uygulanması adına takip, hesaplama, görüş ve önerilerimiz müşterilerimize hizmet olarak sunulmaktadır.
İşçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde hukuka uygunluk denetiminin yapılması ve arabuluculuk faaliyetlerinde müşterilerimize danışmanlık ve rehberlik hizmetlerimiz bulunmaktadır.

 

Çalışma İzni ve İkamet İzni Alımlarında Stratejik Danışmanlık ve İzinlerin Alınması

Uluslararası işgücü dolaşımının giderek yaygınlaştığı dönemlerde özellikle çalışma izinlerinin alımı ve uzatımı konularında, işe alınan personellerin ikamet izinlerinin alımı konularında işverenlerimize ayrıca özellikli hizmetimiz sunulmaktadır.
Yabancı personellerin ve yurtdışına gönderilecek personellerin çalışma usul ve esasları hakkında detaylı süreç yönetimi, danışmanlık faaliyetlerimiz arasında yer almakta ve müşterilerimize sunulmaktadır.

 

İkili Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri ve Uluslararası İş Gücü Dolaşımında Yönetim ve Strateji Danışmanlığı, Yabancı Personel Çalıştırma Uygulama ve Mevzuat Bütünlüğü

Özellikle çok uluslu firmaların ve yurtdışına işgücü temin eden firmaların mevzuat ve uygulamada karşılaştıkları problemler ile yurtdışından ülkemize gelen yabancı personeller hakkında uygulanması gereken yasal yolların izlenimi ve tarafımızca takibi yapılmaktadır.
Personel maliyetlerinin azaltılması adına sigorta primleri muafiyetlerinin kontrolü, çalışan/çalışacak personelin ikili ya da çok taraflı sosyal güvenlik sözleşmesi kapsamında bulunup bulunmadığının kontrolü ve süreç takibinin yapılması, müşterilerimize sunduğumuz hizmetler arasında yer almaktadır.

 

İş Sağlığı ve Güvenliğinde OSGB Hizmetleri

Ali Tezel AŞ işveren danışmanlığı kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konularında sunduğumuz hizmetler partner firmalarımız tarafından verilmekte ve süreç takibi tarafımızca yapılmaktadır.

 

Sirküler ve Bilgilendirme Bülten Hizmetleri

Ali Tezel AŞ İşveren Danışmanlık birimi olarak müşterilerimize, gerek 4857 sayılı İş Kanunu, gerek 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu başta olmak üzere çalışma hayatı içerisinde yer alan diğer mevzuatlarda işverenlerimizi/ işveren vekillerimizi ilgilendiren değişikliklerde, bilgilendirme ve açıklayıcı metinler oluşturulması aşamalarında hizmetler Danışmanlık ve Mevzuat birimlerimizce hazırlanmakta ve siz değerli müşterilerimize sunulmaktadır.