Şirket Ortaklarının Sigortalılığında Dikkat Edilmesi Gerekenler

4 Ekim 2019

5510 sayılı yasa uyarınca şirket ortakları kural olarak Bağ-Kur sigortalısı sayılıyor. Bu kabule rağmen her şirket ortağı Bağ-Kur sigortalısı sayılmıyor. Örneğin Anonim şirket ortağı olup yönetim kurulu üyesi olmayanlar zorunlu Bağ-Kur sigortalısı sayılmıyorlar.

Anonim şirketlerdeki yönetim kurulu üyesi olan ortakların Bağ-Kur kapsamındaki sigortalılıkları ise bu görevlerinin bittiği tarihte sona eriyorken, bu tarihin en geç on gün içinde SGK’ya bildirilmesi gerekiyor.

Limited şirket ortaklıklarında ise sadece noter aracılığı ile yapılan hisse devirleri şirket ortaklığınızı ve Bağ-Kur kaydınızı sonlandırmıyor. Yani, limited şirketlerde hisse devri sadece noterden yapıldığı zaman şirket ortaklığınızı ve Bağ-kur’luluğunuzu sonlandırmış olmuyorsunuz. Devrin Ticaret Siciline işlenip Ticaret Sicil Gazetesi’nden yayınlanması ortaklığın sürmemesi için şart bulunuyor.

Limited şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklarının sigortalılıkları hisse devrine ilişkin alınan ortaklar kurulu kararı ile hissenin devrine ilişkin tanzim edilen noter devir sözleşmesinin ve devrin pay defterine işlendiği sayfanın birer suretlerinin birlikte ibraz edilmesi veya hisse devri ticaret sicil memurluğuna tescil edilmiş ise ticaret sicil gazetesinde ilan edildiği nüshasının ibraz edilmesi kaydıyla ortaklar kurulu karar tarihi itibariyle sona eriyor, bu tarihin sigortalılar veya şirket yetkililerince en geç on gün içinde işten ayrılış bildirgesiyle SGK’ya bildirilmesi gerekiyor.

Kolektif Şirketlerde Sigortalılığın Sonlanması

Kolektif şirket ortakları, adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları ile donatma iştiraki ortaklarının sigortalılıkları ise vergi mükellefiyetlerinin bittiği tarihte sona eriyor ve vergi mükellefiyeti terk işleminden itibaren en geç iki ay içinde SGK’ya bildirilmesi gerekiyor.

Mahkemece Karar Verilen İflasta Sigortalılık

Mahkemece iflasına karar verilen şirket ortaklarının sigortalılıkları, sigortalının talebi varsa mahkemenin karar tarihinde, sigortalının talebi yoksa mahkemece iflasın kapatılmasına karar verildiği tarihte sona erecek, bu tarih sigortalılar veya şirket yetkililerince, on gün içinde işten ayrılış bildirgesiyle Kuruma bildirilecektir.

Ortaklar Kurulu Kararıyla Tasfiye Durumu

Şirketin tasfiyesine ortaklar kurulu tarafından karar verilmesi durumunda, şirket ortaklarının sigortalılıkları; talep varsa tasfiyenin başlanmasına karar verildiği tarihte, sigortalının talebi yoksa tasfiyenin sonuçlandığına ilişkin tasfiye kurulu kararının ticaret sicil memurluğuna tescil edildiği tarihte sona erer. Bu tarihlerin sigortalılarca veya ticaret sicil memurluklarınca en geç on gün içinde işten ayrılış bildirgesiyle SGK’ya bildirilmesi gerekiyor.

Belirttiğimiz gerekliliklere uyulmaması halinde ya da yasal süre içerisinde bildirilmemesi halinde her bir işlem için ayrı ayrı aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanıyor.