YILLIK İZİN HAKKI VE ARA DİNLENME HAKKI NEDİR?

11 Aralık 2014

YILLIK İZİN HAKKI VE ARA DİNLENME HAKKI NEDİR?

 

İşçilerin “dinlenme hakkı” Anayasa ile güvence altına alınmış haklardandır. Anayasamızın;

MADDE 50

  • Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz.
  • Küçükler ve kadınlar ile bedenî ve ruhî yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar.
  • Dinlenmek, çalışanların hakkıdır.
  • Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartları kanunla düzenlenir.

 Bu sebeple Anayasal bir hak olan dinlenme hakkından vazgeçilemez. Ayrıca yasal zorunluluğun ötesinde,

 – çalışanları yorgunluk ve onun beraberinde getireceği dikkatsizlik sonucu uğrayabilecekleri iş kazalarından korumak,

 – işçinin bedensel ve ruhsal olarak iyiliğinin devamını sağlamak,

 – iş tatminini artırmak,

 – işçinin sosyal yaşama da katılımını sağlamak

 – iş veriminin azalmasına engel olmak

 – işin kalitesinin düşmesini önlemek vb. bir çok sebeple, işçinin yıllık izin, hafta tatili ve bayram tatili haklarını ve gün içinde ara dinlenmelerini tam olarak kullanabilmesi gereklidir. 

 

YILLIK İZİN HAKKI

İşe başladığınız tarihten itibaren, deneme süreniz de dâhil en az bir yıl çalışmanız halinde yıllık ücretli izne hak kazanırsınız.

Ancak ardı ardına ya da farklı tarihlerde aynı işverene ait değişik işyerlerinde çalışmış iseniz, yıllık izne hak kazanmanız için gerekli olan bir yıllık süreyi hesaplarken bu işyerlerinde geçen hizmet sürelerinizi toplamanız gereklidir.

Örneğin; Önce …. işverenine ait X işyerinde 5 ay, sonra da yine …. işverenine ait Y işyerinde 7 ay çalışmış iseniz, her iki hizmet sürenizi toplanacağından, Y işyerindeki 7 aylık çalışmanız yıllık izne hak kazanmanız için yeterli olacaktır.

 Yıllık izin süreleriniz, işyerindeki kıdeminize göre hesaplanır. Eğer işyerinizde;

– bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dâhil) hizmetiniz varsa yıllık izin süreniz 14 günden;

– beş yıldan fazla on beş yıldan az hizmetiniz varsa 20 günden;

– on beş yıldan fazla hizmetiniz varsa 26 günden az olamaz.

Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) hizmeti olanlar, ancak beş yıllık hizmet sürelerini doldurduktan sonra hak kazandıkları yıllık izinlerini 20 gün üzerinden kullanabilirler.       

Kanunda öngörülen yıllık izin süreleri asgari süreler olup, işverenle imzalayacağınız hizmet akdi ya da işyerinizde uygulanmakta olan toplu iş sözleşmesi ile yıllık izin sürelerinizin daha uzun belirlenmesi mümkündür.

– 18 yaşından küçük ya da 50 yaşından büyük işçi iseniz, yıllık ücretli izin süreniz en az 20 gün olmalıdır.

– Mevsimlik işte çalışanlar;  Bir yıldan az süren mevsimlik bir işte yahut kampanya işinde çalışıyor ise, yıllık ücretli izin hakkı bulunmamaktadır.

– Hizmet akdinizin herhangi bir sebeple son bulması halinde, kullanmadığınız yıllık izin sürelerinize ait ücretlerinizin, hizmet akdinizin son bulduğu tarihteki ücretiniz üzerinden tarafınıza ödenmesi gereklidir.

– İşverenin çalışan tüm işçilerin yıllık izinlerini gösterir bir kayıt tutma zorunluluğu vardır. Bu kayıtlar yıllık izin defteri şeklinde tutulabilir.

– Yıllık izin mutlaka ücretli olarak kullandırılması gereken bir izindir. İşvereniniz, kullanacağınız yıllık izin sürenize ait ücretinizi, siz izne çıkarken peşin olarak vermek ya da avans olarak ödemek zorundadır.

Ancak yıllık izin süreniz için size ödenecek ücrete fazla çalışma ücretleri, pirimler ve sosyal yardımlar dahil edilmeyecektir.

 

ARA DİNLENMESİ HAKKI

Ara dinlenmesi günlük çalışma sürenizin ortalama bir zamanında verilen ve süresi çalıştığınız yerin geleneklerine ve işin gereğine göre ayarlanan dinlenme süresine verilen addır.

Günümüzde işyerlerinde uygulanan ve öğle yemeği molası, çay molası ya da sigara molası vb. isimlerle adlandırılan dinlenme zamanlarının tümü ara dinlenmesi olarak nitelendirilebilir.

Ara dinlenmesi, günlük çalışma süreniz;

– dört saat veya daha kısa ise on beş dakikadan,

– dört saat ile yedi buçuk saat arasında ise (yedi buçuk saat dahil) yarım saatten,

– yedi buçuk saatten fazla ise bir saatten, daha az olmamalıdır.

Ara dinlenmesi süreleri çalışma süresinden sayılmaz.

Örneğin; sabah 09:00’de çalışmaya başlayan, saat 18:00’de çalışmayı bırakan ve gün içinde bir saat yemek molası ve iki kez on beşer dakika çay molası kullanan bir işçinin günlük çalışma süresi 9 saat değil, 7.5 saattir.