YURT DIŞI BORÇLANMA DEĞİŞTİ- 01.08.2019 YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR-YASA YAYIMLANDI

18 Temmuz 2019

Abdulhalim EKE yazdı ;

Bir önceki yazımın konusu olan yurtdışı borçlanma değişti.

Kanun teklifinin Emeklilik ile ilgili bölümü 16.07.2019 tarih ve 103 birleşiminde oylandı.Kabul edildi. Torba Kanun diğer hükümler ise 17.07.2019 da görüşüldü.

İlgili hükümler torba kanun 8,9,10,11,12,13. maddelerinde yer alıyor.

Yürürlük tarihi ise yayımı takip eden ay başı olacak. (Torba Kanun md.31 -a)

19 Temmuz tarihli resmi gazetede yayımlanan metin  01.08.2019 tarihinde yürürlüğe girmiş oluyor.

Hala fırsat var kullanmak istiyorum diyenler için.

Takip edecekleri yöntem şu olacak.

1- Bu günden itibaren 31 Temmuz akşamına kadar başvuru yapabilirsiniz.

2-Hiç Türkiye çalışmanız olmasa yine 4b (BAĞ-KUR) kapsamında borçlanacak olsanız dahi borçlanma tutarı % 40 zamsız olacaktır.

3- Türkiye’de SSK  kapsamında geçerli çalışması olanlar, SSK kapsamında 4/1-a kapsamında başvuru yapabilirler. Çalışmam gerçek değil diyenlere öneri, gelin yeniden gerçek çalışma yapın, yurtdışında aynı anda sigortalı olmayın, işsizlik almayın, Türkiye’de gerçek çalışma bulunduğunuz ülkede çalışma neyse onun gibi olmalıdır. Hatır gönül yöntemi ile hiç çalışmadan yapılanlar her zaman başınıza iş açabilir.

4- Borçlanma için belge;

Çalışanlar     Bulundukları ülkenin sosyal güvenlik sisteminden hizmet cetveli alacaklar,

Ev Kadınları ise ikamet belgesi alacaklar (Avrupa için Belediyeler veriyor)

İşinizi vekalet ile Türkiye’den biri yapacak ise ona mutlaka yurtdışı borçlanma, yurda giriş çıkış belgesi alma, emekli olunacak ise yaşlılık aylığı, malül aylığı, ölüm aylığı başvurusunda bulunmaya yetkili vekalet vermek gerekir. Vekalet asılları ilgililer ulaşmalıdır.

Başvurular adi posta ile olmamak üzere taahhütlü posta, aps gibi evraklar ile de yapılabilir.

Kısaca başvurunun bu aşamada Temmuz içinde yapılması gerekir.

5- BORÇLANACAĞINIZ TARİHİ SEÇERKEN DİKKAT EDİN

Tarih seçmezseniz zarardasınız ve kimse bu aleyhe durumu düzeltemez, mutlaka borçlanacağınız tarihleri ilk tarihten başlayarak seçin örnek 1995 yılında çalışmaya başladınız ve 10 yıl borçlanacaksınız 1995-2004 arası 3.600 gün yazın.

6- Borçlanma için acelesi olmayan bir grup var bunlardan iseniz telaş etmeyebilirsiniz.

Bunlar kısmi aylık alanlardır. Veya diyelim ki Türkiye’den 1 gününüz var  Almanya’dan da emekli oldunuz. Artık siz  eskiden Türkiye  SSK nız var ise size kısmi aylık bağlanması gerektiğinden, işlemleriniz sonrada yapsanız SSK kapsamında yapılacaktır.  Yine borçlanma bedelleri de eski sisteme tabi olacaktır. SSK nız yok BAĞ-KUR’unuz var o halde işlemler eski % 32 oranından ama BAĞ-KUR kapsamında yapılacaktır. ( Madde 13 ile gelen geçici 9.maddesi)

HALA BİR ŞANSIM VAR DİYENLER İÇİN SON FIRSAT  DUYANLAR DUYMAYANLARA TREN KAÇIYOR YENİ TREN MALİYETLİ VE KONFORSUZMUŞ DESİN.

 

YASANIN İLGİLİ BÖLÜMLERİ

19 Temmuz 2019 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30836 (Mükerrer)
KANUN
GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASI HAKKINDA KANUNKanun No. 7186                                                                                                     Kabul Tarihi: 17/7/2019 

MADDE 8 – 8/5/1985 tarihli ve 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – Bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilenler ile yurt dışında çalışmakta iken veya yurda kesin dönüş yaptıktan sonra ölenlerin Türk vatandaşı olan hak sahipleri Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat etmek suretiyle bu Kanunla getirilen haklardan yararlanırlar.

Sosyal güvenlik sözleşmeleri uygulanmak suretiyle kendilerine veya hak sahiplerine kısmi aylık bağlanmış olanların borçlanma işlemleri Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılır.”

MADDE 9 – 3201 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan  “% 32’sidir.” ibaresi “%45’idir.” şeklinde değiştirilmiş ve fıkranın üçüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – 3201 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin başlığı “Süre tespiti, sigortalılığın başlangıcı ve sürelerin değerlendirilmesi” şeklinde, dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Yurt dışı hizmet borçlanmasına ait süreler 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında geçmiş sigortalılık süresi olarak kabul edilir.”

“Türkiye’deki sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki sürelerin borçlandırılması hâlinde bu süreler 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde yer alan hükümler esas alınarak Türkiye’deki sigortalılık başlangıç tarihinden, Türkiye’de sigortalılık yok ise borçlanma tutarının tamamen ödendiği tarihten geriye götürülen sürelere ait ilgili aylara mal edilir.”

MADDE 11 – 3201 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına “aybaşından itibaren” ibaresinden sonra gelmek üzere “kısmi aylığın başlangıç tarihi esas alınarak mülga 2829 sayılı Kanun ya da 5510 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi uyarınca tespit edilecek statüye göre ilgili sosyal güvenlik kuruluşunca” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 12 – 8/5/1985 tarihli ve 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun geçici 5 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – 3201 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 9 – Kısmi aylık bağlanmış olanlar dahil olmak üzere bu maddenin yürürlük tarihinden önce yurt dışında geçen sürelerini borçlanma talebinde bulunanlardan tahakkuk ettirilen borçlarını yasal süresi içinde ödeyenlerin, sigortalılık sürelerinin hangi statüde değerlendirileceğinin ve tahakkuk ettirilecek borç tutarının tespitinde önceki hükümler esas alınır.”

 

MADDE 34 – Bu Kanunun;

a) 8 inci ila 13 üncü maddeleri ile 20 nci maddesi yayımı tarihini izleyen ay başından itibaren,

…..

yürürlüğe girer.